Privacy Policy Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites

Artikel 1: Inleiding
Dit is de Privacyverklaring van Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites voldoet aan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en heeft haar verwerkingen aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens onder nummer 1471391.

Artikel 2: Verzamelde gegevens
Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites verwerkt uw persoonsgegevens met inbegrip van naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, voor zover u diensten van Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites afneemt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

het verlenen en factureren van onze diensten;
afhandeling van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan;
opslag in onze databank ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en publicatie in de Whois-database;
het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan u te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen;
verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
Daarnaast vragen wij u om gegevens over uw werk, functie, leeftijd en interesses.

Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Ten slotte leggen wij informatie vast over uw gebruik van onze website, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Onder het vastleggen van informatie over uw gebruik van onze website wordt het volgende verstaan en worden de volgende gegevens door ons verwerkt: de door u bezochte pagina’s, de tijd die u op verschillende onderdelen van de website heeft doorgebracht, het internetadres van de website waar u vandaan komt en de pagina’s die u heeft bezocht.

Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites, zal uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en nimmer aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe wettelijk wordt verplicht.

Artikel 3: Inzage en correctie
U mag de gegevens die Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites over u heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren.

U heeft het recht Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen, Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites en uw privacybelang en zal u, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat u van diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

Artikel 4: Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van Beeldman Grafische Vormgeving – Beeldman Websites, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Artikel 5: Doorgifte naar landen buiten de EU
Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie.

Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Artikel 6: Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.